Welke Religie?

0
1486

F. Uzun

Vertalingen: M. BEYAZIT

De mensheid heeft sinds het bestaat als waar of onwaar, rechtvaardig of onrechtvaardig, altijd gevonden volgens een religie (godsdienst). Dit verschijnsel, dat we religie noemen, of het nou op basis van openbaring, of de principes vastgesteld door de mensen zelf, of door de tijd heen door samenleving vastgesteld, heeft altijd bestaan. Natuurlijkerwijs heeft iedereen dus een religie. Doordat de mens zich machteloos voelt tegenover een wezen, bestaat een neiging als behoefte, om zo zijn liefde en respect te winnen en te buigen voor hem. Dit is het een natuurlijke resultaat in de mens als religieuze- intuïtie.

 

Religieuze- intuïtie, verwijst de mensen om lid te worden van een religie. Maar het moet niet alleen worden opgevat als een goddelijke religie. Deze emoties, waarbij de mensen zich machteloos voelen tegenover het ding zelf, wezen (aanwezigheid), vertoont zich als, waarde hechten, het hoog zien (superieur ), hem aanbidden. Deze aanwezigheid ( wezen, ding ) waarbij de mensen zich machteloos voelen, kan in de vorm van de soevereine macht, beleid of een ideologie zijn. Van hemellichamen, alsmede elke plaats of een persoon; opperhoofd, sjeik(leider) of kunnen zelfs leerkrachten zijn.

Wat bij mensen past is, die van niets alles heeft laten ontstaan, de schepper Allah te aanbidden. Als het zo is, dat de mens de wezen ( de aanwezige, ding ) als krachtige of machtige ziet, gelooft en aanbidt, dan is het toch verstandig de krachtigste dan de krachtige en machtigste dan de machtigere te geloven en te aanbidden? Bang zijn voor muizen wordt gezien als vernedering, terwijl bang zijn voor een leeuw niet gezien wordt als een vernederend vertoning. Als toch het leven van mensen in orde moet verlopen, is het dan niet zo dat de mensen moeten leven volgens de richtlijnen van Allah?

Het woord religie wordt in het woordenboek vermeld als: gewoonten, tradities, de gevolgde weg, denken in zichzelf, beloning en straf.

In praktijk komt het op neer dat religie, een kijk op de wereld, een vorm van leven, een manier, als een manier van leven kan betekenen. Religie, heeft alles te maken met het kijk op de wereld en eromheen, zoals adviezen, bevelen en verboden.

Met andere woorden, dus hoe mensen moeten leven, hoe ze moeten denken over de ideeën, met inbegrip van de geboden en verboden van elke kijk op de wereld zijn de eigenschappen van de religie.

Daarom is: “Elke religie een vorm van leven en elke levensvorm is een religie”

Het woord religie komt in Koran in 42 soera’s 94 keer voor.

Mevdudi ( een hoog Islamitische geleerde ) zegt dat het woord “religie” in de Koran wordt omschreven als: religie, is de acceptatie en gehoorzaamheid van de mensen, is willekeurig een grote heerser (soeverein ). Opgelegd door deze heerser in het kader van wetten en regels blijft hij in leven. Doordat hij onderdanige gehoorzaamheid toont tegenover de heerser ( soevereiniteit ) met politiek gezag, hoopt hij op verheven en beloning. Hij is bang dat, In geval van niet erkenning van het gezag en in opstand komen , dit schande zou betekenen waardoor hij ongelukkig kan worden en zwaar bestraf zal worden.

” de enige echt religie is ongetwijfeld Islam” .3/Al-ı Imran 19.

“Diegene die ander religie accepteert dan de Islam, zal niet aanvaard worden en zal in de Hiernamaals de verliezer zijn” Imran .3/Al-i 85

Religies (levensvormen), zijn wat betreft de bronnen in twee groepen te verdelen.

De eerste is de levensstijl (leefstijl ) gebaseerd op openbaring, terwijl de tweede, gebaseerd is door denken van mensen of fantasie of illusies ( ideeën ). In de Koran komt de religie van Allah voor als: religieuze voorouders, religieus rechtvaardig, religieus onrechtvaardige, religie dat aanvaard wordt door Allah, de religie van de heerser, de religie van de aanbidders van afgoden ( heiden ) van Mekka.

Of het nou recht of onrecht, waar of onwaar, de elke kijk op de wereld, gepaard met de levensstijl is een religie op zich.

Wij zeiden hierboven, dat er geen niet-religieuze mensen bestaan, omdat mensen relaties of dialoog heeft met andere wezen ( mensen ). Wat deze bepaald, wat deze ding kleur geeft wordt religie genoemd. Met andere worden, als de mens met een ander een relatie heeft of dialoog voert en de regels bepaald worden door de Schepper Allah, dan is deze leefstijl het religie Islam. Met andere woorden, als een samenleving, een gemeenschap of een individuele wereldbeeld ( de kijk op de wereld ) de weg die hij volgt, leefstijl en sociale leven door Allah’s voorschriften wordt bepaald, deze goddelijke bepalingen worden georganiseerd, met andere woorden, als de voorschriften van de openbaring worden nageleefd, dan is deze gemeenschap of individu Islam.

Als relatie/ dialoog met een ander niet bepaald wordt door openbaring ( Allah’s voorschriften ) maar andere gedachten en meningen hiervoor in plaats komt of bepaald worden, dan is deze leefvorm ( leefstijl ) zijn religie geworden. Hetzelfde geldt voor Marxisme, alsmede Democratie, Laïcisme, Modernisme en alle andere ideologieën.

Net als elke ideologie, biedt deze ook bepaalde leefstijl aan de mensen. Als elk religie een leefstijl is en elke leefstijl een religie is, dan zijn deze volgens de Koran terminologie elk een religie.

Misschien kunnen we hier zo’n vraag stellen: “Aangezien ideologieën en eindigend met “isme” religies zijn, waarom worden ze niet als religie vermeld of genoemd? Of waarom worden ze niet genoemd als “mijn religie is Democratie, mijn religie is Laïcisme”, net als religie Islam genoemd word. Dit is een eenvoudige fout. Oftewel, dit resulteert dat de begrippen op een onjuiste manier worden opgevat

Hoewel deze begrippen niet als religie worden genoemd maar als je kijkt naar de inhoud, zul je zien dat het dezelfde begrip is als het religie.

Democratische leefstijl, Democratische ordening, Democratische bestuursvorm, Laïcisme en Modernisme, deze hebben absoluut de religieuze elementen in zich.

Bijvoorbeeld: “ Modernisme is een leefstijl, Democratie is een leefstijl, Laïcisme is een bestuursvorm, Kemalizme is een leefstijl, zijn voorkomende uitspraken dat onze meningen bevestigen. Tweede reden van waarom deze meningen verspreid zijn, is doordat ze menselijke ideeën zijn, het gevoel hebben dat bij de mensen zelfvertrouwengevoel vermindert, zich op deze manier laat zien.

De uitvinders van de bovenstaande ideeën ( democratie, laïcisme enz.) kunnen” we hebben voor jullie een nieuwe religie uitgevonden” niet vertellen. Echter, met een halve mond proberen ze de mensen met deze verzonnen religie naar zich te trekken.

Dit is al voldoende om aan te tonen dat hun religies vals zijn. Integendeel zeggen ze, dat ze geen god zijn, dat ze niet De Heer zijn, maar dat ze de mensen ‘corrigeren’ en zo op deze manier de mensen te verleiden.

De kijk op de wereld gebaseerd met de leefstijl hetgeen betekent religie, wordt tevens genoemd als ideologie. Als we over religie hebben, moet niet opgevat worden als een ‘goddelijke bepaling.

Want, Allah vertelt in de Kafirun soera uit de Koran uit de 6 ayat ( versie ) en nog andere ayat, dat het niet zo is. Om een ideologie als een religie te noemen( democratie, marxisme, laïcisme ) gezien vanuit de bron, hoeft niet perse goddelijke bepaling of een menselijke bepaling te zijn.

De leefstijl van de heidenen in Mekka ( in de tijd van profeet Muhammed ) word in de Koran ook als religie genoemd ondanks dat ze geen religie hadden.

Zo wordt een verrotte appel een appel genoemd en het zelfde geldt ook voor een goede appel die wordt ook een appel genoemd, gezien vanuit de ogen van Allah is een juiste religie ( leefstijl, kijk op de wereld ) ook genoemd als religie en verkeerde religie ook genoemd als een religie.

Een verrotte appel is niet te vergelijken met een perzik, een verkeerde ( onjuiste ) religie blijft ook een religie. Daarom is niet alleen de enige religie, maar de enige rechtvaardige religie Islam.

Als we het over een staat hebben betekent dit niet dat het een Islamitische staat is. De leefstijl van de staat ( de kijk op de wereld, ideologie ), voor sommigen is het een Islamitische staat, voor ander is het een Laïcisme- Democratische staat, en weer voor sommigen wordt het Communistische staat genoemd. Hetgeen betekent dat niet gezegd kan worden dat religie geen ideologie genoemd mag worden of dat ideologie een religie genoemd mag worden, diegene die anders beweren dan weten ze niet wat religie betekent.

Als een atheïst “ik ben niet religieus ( ongelovig )” zegt, dat zegt hij omdat hij denkt dat de religie een werkelijke voorval is tussen mens en God. Omdat hij niet wil dat God met zijn leven bemoeit. Er kan geen conclusie getrokken worden om te zeggen dat deze persoon geen leefstijl heeft.

Een persoon met een gezonde verstand zal zoiets ook niet zeggen. Hoe dan ook, elke mensen hebben een kijk op de wereld, een leefstijl. Van nature af is de mens eenmaal zo geschapen.

De menselijk wezen kan geen leegte in zijn leven aanvaarden. Het leven kan alleen maar doorgaan door zich aan bepaalde programma’s en regels te houden.

Is het zo, zoals sommigen beweren, dat religie Islam, alleen maar over bepaalde betrekkingen een uitleg geeft tussen mens en Allah? Natuurlijk niet. Over Christenen kan het wel gezegd worden maar voor Islam absoluut niet. In de Koran, de belangrijkste bron van de Islam , staat hoe de relaties tussen de Schepper en de mensen en de relatie tussen de mensen met de hele schepping dient plaats te vinden, middels door bepalingen en bevelen. Islamitische religie omvat het hele leven en niet slechts een deel. Allah, zegt niet, ga bidden ( salat ), ga vasten en doe daarna maar wat je wilt. Als de Koran in een geheel wordt bekeken, dan zul je zien dat de betrekking ( relatie ) met mensen en Allah, Allah en de samenleving, mensen en geschiedenis, mensen en toekomst, mens en natuur, mens en mens, mens en maatschappij, de relatie tussen de gemeenschappen en de samenlevingen onderling plaats vinden en hoe deze geordend en georganiseerd dienen te worden en nog veel meer zul je het in de Koran tegenkomen.

In de Koran staat: “… inderdaad, we hebben je alles stap voor stap, heel duidelijk uitgelegd, voor de juiste pad, een barmhartigheid en voor diegenen die van harte gehoorzamen, een blijde boodschap ( goed nieuws ) verkondigd. 16/Nahl 89.

Waar geen licht schijnt is het donker, en net als dit, als de Islam niet bekend is of het is wel bekend maar wordt niet nageleefd, dan is de mensheid dan ook in de duisternis. Door geen goed gebruik te maken van het verstand, door vooroordeel, door onwetendheid, zijn er toch mensen die een ander religie hebben dan de Islam. Sommigen ontkennen de Islam en nemen hierdoor een ander religie. Het probleem hier is, dat sommige die denken dat ze intellectueel zijn maar de Licht van de Koran niet kunnen vatten, de leiding overnemen voor de samenleving en zo legitiem blijven. Deze mensen (intellectuelen ), die beginnen te zeggen hoe het Westen hierover denkt , hoe doet het Westen, probeert de Koran zelfs aan te laten passen aan de normen van het Westen, en zijn bezorgd hoe ze het Westen tevreden kunnen stellen. Tekortkoming, ontbloot van openbaring, alleen door menselijke verstand ontstaan ideologieën zoals Modernisme, Democratie, laïcisme, vrijheid, vrijheid en mensenrechten, verdedigd door hedendaagse intellectuelen (en sommige Islamitische theologen) alsof het een deel van de Islam is. Terwijl deze leefstijl ( ideologieën ) beweringen zijn van de kerk, die beweren dat ze de schaduw zijn van God in de wereld en is door reactie een ander religie ontstaan ( dus zoals Democratie, Laïcisme, Marxisme enz.

Aan de andere kant, de Koran uit het leven verschoven en zo nog kalotjes zien dragen, tulbanden, gewaden te dragen en zijn er mensen die denken dat ze geacht worden baarden te laten groeien. Tanden poetsen (misvak ) van een boom dat arak wordt genoemd,speciale nachten te organiseren met bepaalde lichten (kandil ), mevlit te lezen of te lezen terwijl nadrukkelijk wordt vermeld in de Koran “dit is alleen voor levenden” [3] toch Koran te lezen voor de doden, terwijl weer vermeld staat ‘alleen hulp te vragen van Allah “[4] worden er toch hulp gevraag van sjeiks Islamitische leraren, van zogenaamde hoge personen, tombe (graf ), hulp vragen met behulp van de blauwe parel om zo het boze oog blik af te weren, al deze zijn uitgegroeid tot de religie van deze mensen, en helaas deze en soortgelijke bijgeloven worden door de mensen vermoed als de ware Islam. Terwijl “ het vermoeden” eigenlijk niets voorstelt (Soera Yunus, 36 ayat, versie )

Als de ware rechtvaardige religie Islam niet juist wordt begrepen, oftewel wordt niet veel moeite gedaan om het te begrijpen, zoals voorheen gebeurd is, zal iemand tevoorschijn komen en een ideologie, leefstijl uit vinden voor de mensen.

Als in een gemeenschap weinig denkende mensen aanwezig zijn, dan is het vrij normaal voor deze door mensen uitgevonden religies (ideologieën, leefstijl ) aanhangers te vinden en te accepteren.

Tussen de voorouders overgenomen en door nieuwe uitgevonden religies, beide niet te kunnen weigeren, niet kunnen afwijzen en te denken ‘ welke moeten we nou leven “ dan is het leven door deze twee door elkaar te mixen. Het is wel een religie maar niet de ware rechtvaardige religie.

Als de Islam het religie is dat door Allah is uitgeroepen, zo is het ook, dan is de inhoud van die religie ook te bepalen door de eigenaar. Aan niemand is het recht verleend om zo Allah’s bepaalde begrippen te benoemen. Profeten brengen geen religie namens Allah ( geestelijkheden ) echter, het religie van Allah doen ze overbrengen aan de mensen en het zijn tevredengestelde dienaren van Allah. Want Islam is geen geestelijkheid ( kent geen geestelijkheid ). Door Allah’s gegeven haram ’s en helal’niet geschikt te vinden, weinig of te veel haram’s en halal’s uit te vinden zijn geen daden waar Allah tevreden op zal zijn en de mens zal dan in ondankbaarheid belanden ( vervloeking ). Ons doel is om Allah tevreden te stellen, dan is dit te bereiken door hoe Allah Islam vertelt en zo te begrijpen en de weg volgt van Profeet Muhammed ( vrede zij met hem ).

Profeet en zijn volgelingen hebben het zo begrepen zoals is verteld door Allah ( openbaren, goddelijke ingeving ), hebben het niet verbogen, hebben het niet meervoudigd of vermindert,daarom is Allah tevreden op ze omdat ze zo hebben begrepen en zo hebben geleefd.

Vandaag de dag, de moslims die beweren dat ze zich hebben overgegeven aan Allah, dienen beter op te letten voor dit onderwerp. Alleen, als we het op deze manier doen zal Allah tevreden zijn met ons.

Het leven aan ons geschonken, vervolgens zullen we sterven en weer herrijzen in de hiernamaals, de tevreden religie wat door de profeten van Allah aan ons is overgedragen, heeft niet gezegd “doe maar wat je wilt’, integendeel, heeft ons niet geschapen om vrij rond te lopen. Wat deze religie van ons verwacht staat heel duidelijk vermeld in de Koran.

Elke religie (ideologieën en systemen) hebben hun eigen beleid en praktijken. Deze worden bepaald door de basisbegrippen van zijn religie. Degenen die deze begrippen niet begrijpt, zijn geen echte leden van die ideologie, zal er ook niet in geloven of kunnen geloven. Daarom, om een religie of ideologie goed te kennen, dan is van belang de fundamentele concepten en principes goed te kennen.

Zoals in elke religie en ideologie het geval is, heeft Islam ook zo zijn principes. Het zijn dus onmisbaar. Bijvoorbeeld, als het materie en het eeuwigheid naar het verleden toe niet wordt erkent en als arbeid niet hoog wordt gehouden, dan kunnen we dat religie niet Communisme noemen. Als de soevereiniteit van het volk wordt ontnomen en gegeven wordt in iets anders, dan kunnen we niet spreken over Democratie. Als het menselijk leven (openbare orde) bepaald wordt door Goddelijke macht, dan kunnen we niet spreken over Laïcisme. Als het recht omtrent het leven op elk terrein wat bepaald dient te worden door Allah ontnomen is en wordt overgedragen aan iets anders dan kunnen we ook niet over Islam spreken, want om moslim te zijn: Zeg: “Mijn gebed, aanbidding, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer der Werelden de.” (En’am / 162) zeggen is van essentieel belang.

Door al deze redenen is het begrip religie, om Islam te kunnen begrijpen van groot belang.

Wanneer we de begrippen van de Koran en hoe deze worden gedefinieerd door Koran niet kunnen weten, dan is Islam ook niet te begrijpen.

Want de fundamentele concepten, begrippen en de principes bepalen de geloofsbelijdenis van een religie.

Dan dienen de volgende verzen zorgvuldig worden gelezen en moeten worden overwogen:

“Zeg ‘ leef het religie zuiver (specifieke) tot Allah, ben bevolen Hem te dienen,’. ‘En ik ben de eerste moslim, wat me ook is bevolen … Zeg,’ Ik leef mijn religie zuiver en aanbid Hem zoals op een juiste manier ( zoals Allah dat ook daadwerkelijk wil ). Jullie zijn ook buiten Hem ( Allah ) vrij om te aanbidden wie je wilt …diegene die van bandeloosheid wegloopt en intiem de toevlucht zoekt naar Allah zullen een goed nieuws krijgen. ” Zümer, 11-17

“Ongetwijfeld hebben we deze boek met waarheid ( recht) gezonden. Leef de religie gezuiverd, aanbid en dien Hem ( zoals Hij dat van je verwacht op een juiste manier ). Weet dat de juiste gezuiverde religie is van Allah. Neem niets van hen om hulp te vragen “deze aanbidden we om dicht bij Hem te kunnen horen” en die hen aanbidden :”ongetwijfeld zullen we een uitspraak doen waarover ze van mening verschillen. Allah zal de leugenaar, ondankbare mensen niet leiden tot de juiste pad.” Zumer, 2-3

“In de hemelen en op aarde, alles behoort ongeacht tot Hem. ( Dan is de religie dat van zuiver is, ook van Hem ) aanbidding en gehoorzaamheid dient voor altijd voor Hem te worden: dus, geven jullie respect en laat gevoeligheid zien ? Nahl, 52 (dat wil zeggen, naast Allah, ben je voorzichtig en vrees je voor een zware straf van een ander God ) ”

” Zijn ze op zoek naar een ander religie dan de religie van Allah? Echter, wat in de hemelen en de aarde, goedschiks of kwaadschiks, volgen zijn bevelen op en zullen terugkeren tot Hem.” Al-i Imran, 83

” Terwijl wordt verwacht, dat ze de gezuiverde religie de Enige Allah aanbidden, Hem met enkelvoud, het gebed ( salat ) de armenbelasting ( zekat, savm ) geven zijn de opgelegde verplichtingen. “Dit is de ware Religie” Beyyine, 5