PRINCIPES

0
2674

PRINCIPES

 

Loyaal zijn aan principes

 

Voor moslims die stellen dat de Islam  bepalend dient te zijn over hen en anderen, is het een noodzaak dat zij in hun strijd -ten koste van hun leven- loyaal zijn aan hun principes, de grondbeginselen. Dit is van uiterst belang voor het welslagen van deze strijd ofwel jihad. Loyaliteit uit zich in een leven dat conform de Koran in vorm is gegoten. Voor mensen die kiezen voor een leven volgens en -naar een doel, stelt de Koran een kader die als volgt opgesomd kan worden:

 

 1. 1.       De belijdenis[1] van een moslim, welke de basis vormt en bepalend is voor de betekenis van alle hierna te noemen principes, is gebaseerd op de eenheid en enigheid van Allah. Er is geen gezag[2] dan Allah. Dit grondbeginsel uit zich in alle principes van de Islam. De soevereiniteit toekennen aan een ander, zichtbaar of onzichtbaar, betekent een directe schending van dit basisprincipe.

 

 1. 2.       Omdat Allah de enige gezaghebber is, dient men alléén Hem te gehoorzamen. Mensen horen –gezagsgetrouw- Allah te dienen (leven zoals Allah dat van hen verlangt). Ontzag hebben voor iets of iemand anders is vernederend voor de mens en is een duidelijke vorm van deelgenootschap (shirk) toekennen aan Allah.

 

 1. 3.       Het ongenoegen met het toegestane (halal) en het  niet-toegestane (haram) in ons leven zoals bepaald is door Allah en zodoende nieuwe regels ten aanzien van halal en haram verzinnen, is een vorm verloochenen (kufr). Een moslim is hij die de regels van Allah in acht neemt en zich daarmee verbind.

 

 1. 4.       De Koran vormt, voor een moslim, het vertrekpunt voor de gedragscodes, politieke visie en betrekkingen met en tot andere overtuigingen en ideologieën.

 

 1. 5.       “Wees standvastig in integriteit zoals (jou) is bevolen…..” (Koran, 11- Hoed/112). Dit vers beveelt de boodschapper en zij die zich tot moslims rekenen, te allen tijde integer/ oprecht te zijn. Het bevel is van Allah en doelt op elk moment in het leven.

 

 1. 6.       Het verkondigen van de Islam en de strijd om de Islam te dragen naar een politiek systeem waarin de Islam overheerst, is een primair aandachtsgebied als het gaat om gedragingen volgens de principes van de Koran.
 2. 7.       Islamitische verkondiging is een moeizame taak die om vastberadenheid vraagt. Alle boodschappers hebben, onveranderlijk, hun levens ingezet voor deze jihad.

 

 1. 8.       Enkel en alleen met oog op de wil van Allah, hebben alle profeten -zonder concessies te doen op het gestelde kader- een ultiem voorbeeld neergezet wat betreft de “islamitische verkondiging”.

Trouwe moslims dienen hen als voorbeeld te nemen.

 

 1. 9.       Een Islamitische verkondiging –loyaal aan de basisprincipes- is te allen tijde succesvol. Ongeacht  de acceptatie of afwijzing door mensen. Dit was tenslotte de taak van de profeten. “O boodschapper, verkondig hetgeen u van uw Heer is geopenbaard en indien gij dat niet doet, dan hebt gij Zijn boodschap niet overgebracht. Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet” (Koran, 5-Al-Maidah/67). Profeten (en uiteraard overtuigde moslims) dienen alleen de oproep te doen en dit toe te lichten. Het resultaat/ gevolg hiervan is aan de wil van Allah overgelaten.

 

 1. 10.   Onze Heer verklaart in de Koran hoe volkeren zich kunnen veranderen: “…Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart veranderen…”(Koran, 13-Ar-Ra’d/11). Dus als men zich wil ontdoen van zijn verachtelijke situatie, zal men zich eerst moeten veranderen met de Islam. Zodra moslims ook daadwerkelijk (overtuigd) moslim worden en hiernaar leven, zal Allah hun situatie veranderen.

 

 

 1. 11.   Als het gaat om de islamitische oproep, zien we het eerste principe in het voorbeeld van de boodschappers. Dit principe is met volle overtuiging onderwerpen aan Allah en niets anders voor ogen hebben dan de wil van Allah. Islam betekent volledige onderwerping aan de bevelen van Allah. Een moslim zal het nodig vinden dat een volk zich verandert, maar zal dit alleen willen om de gunst van Allah te treffen/ winnen. Dit is een belangrijk principe. Wie zich aan dit principe onthoudt en de werkelijkheid verdraaid of concessies doet vanwege status, macht, roem, etc. kan de islamitische oproep niet claimen.

 

 1. 12.   Bij een islamitische oproep gaat het in eerste instantie niet om een welvarend volk te bewerkstelligen, maar een verheven volk (dat zich neerbuigt onder Allah) te vormen. Degenen die de oproep doen, hebben geen ander doel dan de gunst van Allah. Alle andere vormen, zijn niet legitiem en behoren niet tot de islam en of moslims.

 

 1. 13.   Een ander belangrijk principe bij de islamitische verkondiging is de legitimiteit van de middelen en de methoden die worden ingezet om het doel te bereiken. Immers doel heiligt de middelen niet. Het dienen van Allah is gerechtvaardigd, hierdoor is een doel niet absoluut. Middelen die niet rechtvaardig zijn en buiten de grenzen vallen, kunnen niet ingezet worden om Allah te dienen. Bovendien, deze manier van werken zal geen vertrouwen geven.

 

 1. 14.   Men moet weten dat geen van de begrippen als zelfzuchtigheid, egoïsme, schijnheiligheid, (–) een plaats nemen in de islamitische oproep. Het is een beschaamd idee voor de mens anders naar buiten toe op te biechten dan wat men in het innerlijke denkt.

 

 1. 15.   Een moslim moet klaar duidelijk zijn in de persoonlijkheid, zodat voor de mensen duidelijk is waartoe wordt opgeroepen. Anders heeft men terecht geen idee waarvoor ze worden opgeroepen.

 

 1. 16.   Moslims moeten afstand houden van taqiyye (je anders voordoen of het verbergen van de ideologie), zodat men begrijpt wat er gezegd wordt. Dan pas kan er een goed onderscheid gemaakt worden tussen hen die echt overtuigd zijn en de mensen die niet overtuigd zijn/die het ontkennen. Dit is juist een verlichtende zaak voor de islamitische oproep.

 

 1. 17.   Moslims moeten betrouwbaar en overtuigd zijn over hun zaak. Ze moeten de mensen laten zien dat ze niet uit zijn op hun bezit, leven, (..). Dat de profeet Mohammed al voordat hij profeet was, onder de mensen als betrouwbaar (el-emin) werd aangeduid, is voor ons een goed voorbeeld van wat er onder betrouwbaarheid verstaan moet worden. De moslims die de (soennah van de) profeet volgen, zullen hier uiterst zorgzaam mee zijn.

 

 1. 18.   Het, door moslims, onrechtmatig toe-eigenen van eigendom van andersdenkenden met als argumentatie dat we in een niet islamitisch land (Dar’ul Kufr/ -Harb) leven, kan in geen geval verklaard worden uit oogpunt van de Islam. De Koran geeft hier hevige kritiek op: “Onder de mensen van het Boek is hij, die, als gij hem een schat toevertrouwt, u deze zal teruggeven, en er zijn er onder, die, als gij hun een dinar toevertrouwt, deze niet aan u zullen teruggeven, tenzij gij er voortdurend om vraagt. Dat komt, omdat zij (de Joden) zeggen: “Wij zijn niet aansprakelijk voor de zaak van de ongeletterden.” Daarmede uiten zij tegen beter weten in een leugen tegen Allah” (Koran, 3-Al-Imraan/75). Moslims zullen gehoor moeten geven aan deze waarschuwing. Met welk geweten/rechtvaardiging kan er anders een islamitische oproep gedaan worden, als men tegelijkertijd hun eigendommen plundert en de mensen pijn doen met een onrechtmatige redenering dat we in een Dar’ul Kufr wonen?

 

 

 1. 19.   Een overeenstemming bereiken met hen –zowel mensen als organisaties- die “het recht: de mensen te leiden/ te regeren” toe-eiegenen, is niet legitiem. Evens het prijzen van deze systemen en/ of een onderdeel uitmaken van dat systeem is niet verklaaarbaar. Moslims zullen een voorbeeld moeten nemen aan de profeet die heeft gezegd: “als ze in mijn ene hand de maan en in de andere de zon zullen plaatsen, zèlfs dàn zal ik niet afzien van van mijn doel. Niet eerder dan dat de verkondiging voltooid is of dat ik zal sterven”

 

 1. 20.   Bij het uitnodigen tot de Islam behoren moslims uiterst zorgvuldig te handelen. Zij mogen de “goden/ autoriteiten” van de anderen niet beledigen en vernederen. Allah heeft dit verboden. (Enam 108) Overigens is het niet mogelijk om mensen uit te nodigen tot de islam door middel van terrorisme. Islam behoort verspreidt te worden door wijsheid, goed advies en de juiste methode. Als de ‘islamtische beweging’ zich in een stadium bevindt dat richting een islamitische staat gaat kunnen de moslims genoodzaakt worden geweld gebruiken.

 

 1. 21.   Loyaal zijn aan principes kan niet verwezenlijkt worden door overhaast te handelen, je toewijden aan de waan van de dag, provocaties, de ruimte laten aan niet moslims om de actualiteit te bepalen. Seculiere en democratische systemen die niets te maken hebben met Islam, zullen moslims de gelegenheid geven om democratische organen te vormen. Maar moslims moeten weten dat met zo een orgaan geen islamitische activiteiten gerealiseerd kunnen worden.

 

 1. 22.   Zonder loyaal te zijn aan principes zal geen enkele beweging een succes worden. Het loyaal zijn aan de principes zal uiteindelijk tot zijn recht komen en gewaardeerd worden, vriend en vijand zullen zien dat het een deugd is. De profeet is in zijn leven als boodschapper en gids van de koran het beste voorbeeld geweest hierin. Wat wij behoren te doen is de leiding van de Koran te volgen en de profeet als voorbeeld nemen.

 

In het leefklimaat waarin men gedegenereerde, valse,  opportunistische mensen verafschuwd zal een oprechte verspreiding van de islam de harten doen veroveren. 

De oorspronkelijke versie van deze tekst komt uit het Turkstalige tijdschrift Iktibas van april 1997. De auteur, F. Uzun, heeft de tekst aangepast.

Vertaling: R. Eksik