De basis van Islamitische gedachten

0
878

Voorwoord;

Wij geloven dat elke mensen in deze wereld,  verantwoordelijk zijn  welke religie die leeft oftewel volgens welke levensbeschouwing die in leeft. Daarom is het verplicht, voordat je een religie/ levensbeschouwing kiest, de nodige inspanning dient te laten zien. Wanneer iemand een religie/ levensbeschouwing kiest vanwege zijn vader, moeder of geliefden, dan is dit fout.

Want als iemand moslim wordt vanwege die liefde voor desbetreffende persoon, dan is hij de Islam betreden voor hem. Als die geliefde de Islam verlaat en een ander religie aanneemt, dan zal de andere ook een ander religie aannemen.

Om de religie van Allah te willen betreden, is het nodig  in gesprek te gaan door middel van Koran met Allah. Wanneer de persoon, met verstand en de verrichte onderzoeken die gedaan zijn en erbij na gedacht te hebben, tevreden is, dan is het betreden van Islam mogelijk, dit is ook de juiste manier om Islam te betreden. Wanneer een persoon Islam betreed ( zich overgegeven hebben aan de wensen van Allah) dan krijgt hij de naam Moslim. Daarom dient de  Koran altijd een maat voor een moslim te zijn.

Bij deze schrijven, zullen we ons best doen de basis gedachte weer te geven  dat Islam accepteert,

Dit heet de Akide( itikad).

Itikad betekent,  de basis grondslag van het geloof.

Met andere woorden,  dat Allah van ons eist met zekerheid erin te geloven, heet Itikad.

Wanneer een mens zegt , dat hij alle basis grondslagen te willen accepteren wat Allah wilt, dan betekent dit dat er met Allah een overeenkomst is gemaakt. Alleen Allah de bezitter van Islam, stelt de regels in de overeenkomst vast.

Bij een overeenkomst zijn de partijen,  van ene kant Allah en aan de andere dienaar ( mens) met verstand.

 

Daarom zullen de samenvattende gedachtes die we onderaan zullen bespreken,niet de basis grondslagen zijn van mensen of van groepen . Gedachtes met Koran als bron zullen als grondslag dienen.

 

  1. Koran is de Boek van Allah. Voordat Koran werd gezonden, zond Allah regelmatig openbaringen  vanaf de eerste mens. Omdat deze openbaringen, vergeten of veranderd waren door de tijd heen( door mensen), is Koran gezonden.
  2. Zoals Allah het ook aangeeft, is Koran onveranderd gebleven vanaf het moment dat verzonden werd. ( al hidrj 15/9). Zolang die niet veranderd is, is voor elk mens een verplichting om te accepteren dat deze de laatste openbaringen zijn van Allah.
  3. De duidelijk beschreven onderwerpen in de Koran waarvan we moeten geloven (het bestaan van  hiernamaals, dag des oordeels, engelen, hel of de paradijs) , geweigerd worden, dan betekent dit het weigeren van Allah, door wie de mededelingen zijn gezonden. Daarom is het noodzakelijk te accepteren van alle onderwerpen waar we in moeten geloven, zoals ze er zijn.
  4. Als Allah in de Koran over een willekeurig onderwerp ons informeert, dan behoeven dat te geloven zoals Hij dat onderwerp vermeldt. Gooi geen stenen naar niet wetendheid. ( al Kahf 18/22)
  5. De nodige noodzakelijke onderwerpen in de Koran ( zoals de akidah) zijn soms niet zichtbaar en als we het willen zijn het geen onderwerpen dat met onderzoeken te bereiken zijn. Bijvoorbeeld; het ontstaan van  paradijs kunnen  we niet zien als we niet gestorven zijn.( in de hiernamaals is het pas te zien). Alleen omdat Allah zegt dat het bestaat zullen we erin geloven. De reden hiervan is dat we vertrouwen in Allah hebben.
  6. Sommige onderwerpen in de Koran zijn wel te bereiken als gevolg van onderzoeken. Door middel van onderzoeken is het wel te bewijzen dat Noah of Abraham profeten geleefd hebben. In dit geval  moeten we geloven zoals  Koran over hun verteld.
  7. Wanneer islam betreden wordt dan is het nodig Allah als de Enige God te accepteren. God betekent; een wezen dat zowel  bij schepping en als besturen bevoegd is. Dat wil zeggen dat Allah geen compagnon heeft bij schepping en besturen.

Als een mens van ene kant in de evolutie gelooft  en tegelijkertijd zegt dat hij een moslim is, dan zijn deze twee elkaars tegenstrijdig.  Want het accepteren dat wezens door bepaalde effectiviteiten zonder Allah zijn ontstaan en zeggen dat Allah de schepper is, zijn tegenovergestelde dingen.

8- Allah is bij het besturen ook de enige volmachthebber/bevoegd hebber. Want bij de schepping van mensen en  onzichtbare wezens (demonen), heeft Hij gewild dat deze wezens alleen Hem moesten dienen ( ad Daariyat 51/56).  Als een mens iets gaat doen volgens zijn eigen lusten en sommige dingen niet doet voort vloeiend uit zijn verstand,  dan komt dit op neer dat hij zijn verstand dient, dat wil zeggen dat hij zijn verstand vergoddelijkt. (Al Forqaan 25/43). Een moslim dient, voordat hij/ zij  iets gaat ondernemen, te vragen aan Allah om datgene wel of niet mag. Al baqaraah 131 ( in de Koran);” Toen zijn Heer tot hem zeide: “Onderwerp U”, zei hij (Abraham): “Ik heb mij aan de Heer der Werelden onderworpen”.

9- Vereenzelviging ( als een compagnon beschouwen ) is een straf dat nooit door Allah gaccepteert zal worden.( an Nisaa 4/116 ) Vereenzelviging betekent; de rechten van Allah aan een ander wezen geven/overdragen.

Dus is het niet toegestaan iemand anders dan Allah te aanbidden of te smeken.” U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. (al Fatihah 1/5)

Meer vrezen voor een ander dan Allah is ongepast, Allah achterwege laten en mogen de wetten van andere bestuurders  niet nageleefd worden. Want in zulke gevallen,  zijn de rechten zoals het aanbidden,smeekgebed, vrezen voor/ schuilen, de wetten gehoorzamen,  de rechten van Allah en mogen niet aan een ander gegeven worden.

10- Het op dezelfde manier geloven in alle profeten dat door Allah zijn gezonden. Het is verboden om tussen de profeten strijd te voeren in hoeverre ze verheven zijn ( al baqaraah 2/285). Sommige aan hun gegeven hoge eigenschappen, zoals het besturen van de vogels of  onzichtbare wezens (demonen), de zee in twee splitsen, het opwekken van de doden…zijn niet om ze verheven te houden.  Het zijn eigenschappen wat in die tijd noodzakelijk was (om mensen wakker te schudden) en daarom zijn ze door Allah gegeven eigenschappen.

11- Het geloven dat profeten net als ons mensen zijn, geen enkele aan hen gegeven eigenschappen  zijn niet door hun zelf verkregen. Bijvoorbeeld profeet Jezus( Jesua ); het genezen van mensen  of vertellen wat ze in huis hebben,  is niet omdat hij bovenmenselijk wezen is. Integendeel, deze mogelijkheden zijn door Allah aan hem gegeven om ervoor te zorgen dat de mensen hem moesten gehoorzamen.

12- Dienen in te geloven dat engelen alle verrichte handelingen van mensen bijhouden, en dat ze taken hebben, zowel in  de Paradijs of in de hel. Echter, door genoeg hebben in te geloven in deze onderwerpen zoals ze in Koran vermeld worden is een verplichting. Zoals in sommige verzinsels tekeningen te zien zijn, hebben de engelen geen  mannelijke of vrouwelijke eigenschappen. Zoals we eerder vermeld hebben, is het meer te weten komen over hun absoluut niet mogelijk en onderwerpen waar we niets van afweten is het geloven van informaties dat in de  Koran vermeld worden zo te geloven en genoegen te nemen.

13- De vermeldingen rondom de Paradijs en de Hel wat gebaseerd is uit verbeeldingen zal  Itikad schade brengen. Want gesprekken over dit, behalve wat Allah vermeldt, zijn niks anders dan vermoedens (argumentloze gedachtes) en vermoedens verklaren niet de waarheid. In an Nadjm in de Koran;” Maar zij hebben daar geen kennis van. Zij volgen alleen een vermoeden en het vermoeden kan tegen de waarheid niets baten.”

Koran, de juiste informaties van Allah inhoud, dient als maat genomen te worden.

“En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen voor u is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal”( al baqaraah 2/4)

Daarom zijn al deze onzichtbare onderwerpen en Alle Kennis van Onzichtbaarheid behoort tot Allah.( voor Hem is niks onzichtbaar ), niemand kan hierover te weten komen.

Daarom dienen we hierin te geloven zonder enig twijfel met de informaties dat Allah gegeven heeft en niet daar omheen.

Het is van belang genoegen te hebben met de informaties wat door Koran gegeven word en als grondslag zo te geloven. Niemand weet de waarheid dan Allah.

14- Elk mens zal zijn tegemoet gekomen worden wat hij gedaan heeft. Dit zal gebeuren nadat de aardse leven voorbij is en dus beginnen in de hiernamaals.  Op die dag zal Allah mensen op een zeer gevoelige schaal zetten waaruit zal blijken wat ze in de aardse leven gedaan hebben en iedereen zal eerlijk behandeld worden en zal verstuurd worden naar de plek wat hij verdient heeft. Een Moslim moet in deze wereld leven met geloof in de hiernamaals en dient de eeuwig durende pijnlijke hel niet uit zijn gedachte te halen.

15- Inclusief Profeten, zijn mensen niet bevoegd regels vast te leggen wat ze willen.

Om te kunnen zeggen wat wel of niet haram (ongeoorloofd ) is, dan moet dit geval in de Koran vermeld staan.  De gemaakte regels door Profeten  of de Islamitische bestuurders, zijn pas geldig als het in overeenstemming is met Koran en zolang dezelfde situatie van toepassing is.( zoals de salaat en bedevaart regels)

Dus wanneer boodschapper van Allah over een onderwerp zegt dat we het ook  zo moeten doen, dan is het nemen van een ander weg niet juist voor de moslims.

16- Alle profeten zijn de boodschappers van Allah en zijn dus onschuldig. ( Omdat ze uitverkoren zijn zijn ze onschuldig ). Op geen enkele manier zijn gekomen met een nieuw geloof. De verkondigingen aan de mensen zijn principieel dezelfde. Dit is de geloof/ verkondiging Islam.

17- De algemene taken van de profeten waren; het veranderde/ verdorven deel van de Islamitische Itikad corrigeren en het behouden ervan. Dat wil zeggen, het opnieuw laten  herinneren van de eenheidsvorm ( er is geen God dan Allah ). Dit woord moet op elk gebied van ons leven van zich laten zien ( politiek, economische, individueel, markten…enz )

Dit geloofs verbond ( itikat ) laat ook de praktische deel in onze leven zien.

Met andere woorden; als de praktische deel niet in overeenstemming is met de Islam, dan is er een geloofsverdorvenheid/ fout.

Al Baqaraa 2/ 8 in de Koran;” En er zijn mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn.”

Al Maidah 5/61-62;” Wanneer zij tot u komen, zeggen zij: “Wij geloven,” terwijl zij met ongeloof binnenkomen en er mee heengaan en Allah weet het beste, wat zij verbergen.
En gij ziet velen hunner zich haasten om zonde te bedrijven en overtreding en van verboden dingen te gebruiken. Het is inderdaad slecht, wat zij doen.”

18- Net als de mensen van vroeger, zijn de moslims van vandaag, verre van de basis vermeldingen in de Koran en  accepteren ze zonder erbij na te denken met betrekking tot basis geloof, hun leiders of de culturen.  Dat Sii moslims( moslim groepering) zeggen dat hun leiders (Imam`s) geen zondes hebben of onschuldig zijn heeft geen enkel grondslag in de Koran.

Inclusief de Profeten is geen enkel mens onschuldig ( foutloos, zondeloos). De betekenis dat Profeten zondeloos zijn, betekent dat ze onschuldig/zondeloos zijn bij het ontvangen van openbaringen ( vermeerden van voorbeelden zijn mogelijk).

We verschuilen ons tot Allah bij het zeggen , toen Adam de verboden fruit at in de Paradijs of dat Yoenoes werd geslikt door de vis maar:” ze waren geen profeten en daarom hebben ze fouten gedaan.”.

19- Het gedwongen erin geloven door Soenniete Moslim dat er een Mahdi ( een redder aan het einde van de tijd) zal komen heeft geen enkel grondslag in de Koran om hierin te geloven.( vermeerderen van voorbeelden zijn mogelijk)

20- De namen met Alavieten, zich werpen tot diepheid, Tasawwoef, Vahhabieten, Rafizieten ( namen of groeperingen dat ze Islam zijn )zullen de mensen zich moeten testen  met Koran en de praktijken van Profeet of het wel overeen komt met waarin ze geloven. Als ze in geloven waar  Allah geen wetten van heeft gemaakt of wat Allah niet van houdt, dan betekent dit dat al deze geloven niet goed gekeurd wordt door Koran. Mensen die zulke gedachtes bezitten waarvan Koran het niet goed keurt, zullen zich tegenover Allah niet kunnen verantwoorden.

 

 

Zoals we in begin al gezegd hebben, is het nodig om de prioriteit te geven in het geloven in wat Koran zegt en niet wat andere groeperingen zeggen of geloven.

De alle moslim gemeenschappen tot nu toe, hadden ook een juiste geloof, maar ook verkeerde geloof. Elk groep zegt regelmatig dat zij juist zijn. Daarom willen we, met overschrijding, enkele adviezen geven aan diegene  die met Islam kennis maken;

 

Het is niet juist, discussies te voeren waarin de Koran geen uitleg heeft gegeven. Wanneer iemand zegt;”daar moet je ook in geloven” dient hij ook een bewijs te kunnen aantonen.

Als het een onderwerp is waar we in moeten geloven maar staat niet vermeld in de Koran (graf straf/zoals  het
pijn lijden vanaf het moment in de graf tot aan de opstanding in de Hiernamaals ) dan is de beste methode volgens ons te zeggen;

“met betrekking tot dit onderwerp staat geen uitleg in de Koran. Het discussiëren over een onderwerp  waar Allah niks over heeft uitgelegd, zal onze voeten doen glijden” en verder hierover te zwijgen. Niemand kan iemand tot zwijgen brengen als die wilt praten. Echter, ze dragen een grote verantwoordelijkheid wanneer ze geloven doen laten ontstaan wat Allah niet heeft bevolen.

Wanneer een persoon sterft zonder Islam gehoord te hebben, zal die naar Hemel gaan of naar de Hel? Is Koran een wezen  of zijn het woorden van Allah?  Zulk  discussies dat al jarenlang duurt, wordt gezegd dat ze uiteindelijk niet tot Soenna behoren en dat ze afgedwaald zijn.  Zonder erbij na te denken waarom de nauwe vrienden van Profeet, Sahaba, niets over deze onderwerpen hebben gesproken.

 

Wat wij moeten doen is, bij naderende Laatste uur,  het geloven in een eenvoudige makkelijke  Koran en juiste handelingen verrichten. Sahabas hadden ook niet anders gedaan. ( moge Allah hun belonen).

Onnodige en argumentloze discussies zijn niet van hun, maar zijn werken  die later zijn ontstaan, mensen met weinig geloof en ook met veel vrije tijd.  Het zijn geen werken van mensen waarbij voorbeelden van worden genomen. 3keerl.nl