Eerwaardige Maria en Sacharia

Eerwaardige Maria en Sacharia

Eerwaardige Maria?

Eerwaardige Jezus is op een wonderbaarlijke manier geboren door de eerwaardige Maria en heeft dus geen vader.  Eerwaardige profeet Adam (de eerste mens) was ook geboren zonder vader en moeder.
Jezus was een familie van de Israëlieten en de Israëlieten kenden zijn moeder Marie en zijn familie heel goed, het waren de familie Imran. Imran was de vader (stamt van de profeet David) van Maria. Voordat Maria nog niet geboren werd deed haar moeder een belofte aan Allah dat wanneer zij een jongetje zal bevallen als een geschenk zal bieden en in de Tempel van de Solomon zal verblijven om daar de religie van Allah goed te leren en te leven. Echter, de vrouw van Imran (Imran was toen gestorven) baarde een meisje in plaats van een jongetje.
Moeder van Maria was verdrietig want hoe moet ze nu haar belofte nakomen?
Uiteindelijk besloot de vrouw van Imran het meisje genaamd Maria toch aan Allah te schenken en zo haar aan de Tempel te geven.  De religieuze leiders van de Tempel waren boos dat een meisje niet in een Tempel paste maar profeet Sacharias haalde de Israëlieten over om het meisje toch in te laten.

De Koran vermeldt dit als volgt;
“33. Allah verkoos Adam en Noach en de nakomelingen van Abraham en de nakomelingen van Imraan boven de volkeren.
34. Afstammelingen, de een van de ander. En Allah is Alhorend, Alwetend.
35. Toen de vrouw van Imraan zei (tegen Allah): “Ik draag aan U op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn (om U te dienen), aanvaard het van mij, Gij zijt gewis Alhorend, Alwetend.”
36. Maar, toen zij ervan verlost was, zei zij: “Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje.” – Allah wist het beste wat zij voortbracht. “En de man is niet gelijk aan de vrouw. En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene.”
37. Daarom nam haar Heer haar (Maria) met welbehagen aan en deed haar goed opgroeien en vertrouwde haar aan Zacharia toe. Telkens, wanneer Zacharia bij haar in de kamer ging, vond hij voedsel bij haar. Hij zei: “O, Maria, waar hebt gij dit vandaan?” Zij antwoordde: “Het komt van Allah.” Voorzeker, Allah geeft volop aan wie Hij wil.
38. Toen bad Zacharia tot zijn Heer: “Mijn Heer geef mij een rein nageslacht; voorzeker, Gij verhoort het gebed.”
39. En de engelen riepen tot hem, terwijl hij in de kamer stond te bidden: “Allah geeft u de blijde tijding over Johannes, die Allah’s woord zal vervullen – en hij zal edel, kuis en een profeet onder de rechtvaardigen zijn.
40. Hij zei (Sacharia): “Heer, hoe zal er een zoon voor mij zijn, waar ouderdom al over mij gekomen en mijn vrouw onvruchtbaar is?” Hij antwoordde: “Zo doet Allah, wat Hij wil.”
41. Hij zei: “Heer, geef mij een teken.” Hij antwoordde: “Uw teken zal zijn, dat gij drie dagen slechts door gebaar tot de mensen zult spreken. Gedenk uw Heer vaak en verheerlijk Hem ‘s avonds en ‘s morgens.”
42. Toen zeiden de engelen: “O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller vollkeren uitverkoren.”
(al imraan 3/33-42).

 

Nadat Maria, Jezus tot wereld bracht, ging ze met de baby naar de religieuze leiders om te laten zien dat zijn zoon Jezus is geboren door Allah’s wil. Aangezien de Israëlieten nogal foute handelingen deden, wist Allah dat Israëlieten Maria kwaad zullen doen en moest ze daarom niks vertellen over de kwestie hoe Jezus is gewekt, maar dit moest Jezus die nog in de wieg lag, op een wonderbaarlijke manier zelf vertellen tegen zijn volk, en dit gebeurde en iedereen stond versteld. Kwestie van de geboorte van Jezus was een beproeving tegen de Israëlieten. Net als voorheen hebben de meeste Israëlieten de beproeving niet doorstaan, waren doof en blind over alles wat Jezus, daarvoor Sacharias en zijn zoon Yahya (Johannes) vertelde.

Koran vermeld over de profeet Sacharias en Yahya (Johannes);
2. Dit is een vermelding van de barmhartigheid van uw Heer, betoond aan Zijn dienaar, Zacharia.

 1. Toen hij zijn Heer in het verborgene aanriep,
 2. Zei hij (Sacharia): “Mijn Heer, het gebeente in mij is zwak geworden en mijn hoofd glanst met grijze haren, niettemin ben ik niet wanhopig, mijn Heer, bij mijn aanroep tot U.”
  5. “Maar ik vrees mijn bloedverwanten na mij; mijn vrouw is onvruchtbaar, geef mij een opvolger van U.”
  6. “Opdat hij mij en het Huis van Jacob tot erfgenaam moge zijn. En maak hem, mijn Heer, U welgevallig.”
  7. (God antwoordde) “O Zacharia, Wij brengen u blijde tijding omtrent een zoon wiens naam Jahja (Johannes) zal zijn. Wij hebben voordien niemand aan hem gelijk gemaakt.”
  8. Hij zei: “Mijn Heer, hoe kan mij een zoon geworden, terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik de uiterste grens des ouderdom heb bereikt?”
  9. Hij zei: “Het zij zo, Uw Heer zegt: ‘Het is gemakkelijk voor Mij, Ik heb u voordien geschapen toen gij niets waart.’”
  10. Hij zei: “Mijn Heer, geef mij een teken.” (God) zei: “Uw teken is dat gij voor drie opeenvolgende dagen en nachten tot niemand zult spreken.”
  11. Aldus kwam hij uit de kamer tot zijn volk en beduidde hen God in de morgen en in de avond te verheerlijken.
  12. “O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek.” Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was,
  13. En zachtmoedigheid van Ons en reinheid. En hij was vroom,
  14. Vriendelijk en goed voor zijn ouders. En hij was trots noch opstandig.
  15. Vrede was met hem op de dag zijner geboorte, en op zijn sterfdag, en zal eveneens met hem zijn op de dag waarop hij weer tot leven zal worden gewekt.”( marjam 19/ 2-15)

 

Nadat Sacharias bad tot Allah (vrede zij met hem) om een kind te willen, werd dit wens door Allah ingewilligd. Hij kreeg op zijn hoog bereikte leeftijd een kind ondanks dat zijn vrouw onvruchtbaar was. Dit vond hij erg vreemd, een kind laten wekken op een hoogbereikte leeftijd en zijn vrouw was onvruchtbaar, hoe is dit mogelijk vroeg hij aan Allah? Als Allah het wil kan dit want Allah is Almachtig. Allah is diegene die wonderen kan verrichten, zo ook bij Sacharias.

 

En vervolgens belasterden de Israëlieten Maria van overspel.
Aangezien Allah Almachtig is, Heerser is, Alhorend is en met nog oneindig veel eigenschappen, kan hij doen wat hij wil. Allah bedoeld uit deze verzen te vertellen;

Jezus is geboren net als Johannes wiens vader Sacharias hoog leeftijd had bereikt en wiens moeder onvruchtbaar was, net als Adam wiens geen vader en moeder had, of net als Abraham wiens vrouw hoog leeftijd had bereikt en hijzelf ook op hoog leeftijd was en toch kind kunnen wekken en zijn vrouw kind kon baren.
Heeft Allah deze keer een kind zonder vader uit een maagdelijke moeder ter wereld gebracht, want Allah is Almachtig, Hij kan dit. Is dit dan moeilijk voor Allah? Wat is hier vreemds aan?
Met andere woorden, profeet Jezus is dus net als genoemde personen geboren, dit maakt hem nog geen God!
Verzen zijn zo overduidelijk dat er echt geen uitleg voor nodig is.

Allah is Barmhartig en Genadevol.