Tawhied en Shirk

0
1385

Tawhied: De Eènheid van Allah

Tawhied is de kern van de Islaam en de drijfveer van zijn kracht. Alle andere wetten, geloven en orders staan stevig op deze basis. Als je dit wegneemt blijft er niets van de Islaam over.

De geloofsgetuigenis in de Islaam bestaat uit twee eenvoudige verklaringen:

1– ash-hadoe ala ilahe il Allah: Dit betekent “ik getuig dat er geen god is dan Allah” en

2- wa-ash-hadoe anna Mohammmedan abdoehoe wa rasoeloehoe: Dit betekent “en ik getuig dat Mohammed zijn (Allahs) dienaar en boodschapper is.”

De eerste verklaring drukt het begrip van Tawhied uit en de tweede verklaring dat van risalah, profeetschap.

Betekenis van Tawhied: Tawhied betekent dat er absoluut niets waard is om aanbeden te worden dan Allah. Naar Hem alleen zouden alle hoofden zich moeten buigen in onderwerping en aanbidding. Allah is de Enige en Hij is Bezitter van alle Machten. Iedereen heeft Zijn Gunsten nodig en iedereen zou dringend om Zijn Hulp en Leiding  moeten vragen. Het veelomvattende begrip van tawhied wordt gegeven in de 112 de soerah van de Kor`an. En wel Soerah al -Ichlaas: “Zeg, Hij is Allah, de Ene. Allah as-Samad (De Onafhankelijke Meester. Alles en iedereen heeft Hem nodig). Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt. En er is niets aan Hem gelijk.”

De Soerah leert ons in een taal die we kunnen begrijpen en waarschuwt ons voor de talrijke valkuilen waarin vele mensen en gehele volkeren zijn gevallen bij het proberen Hem te begrijpen. Wij moeten goed begrijpen dat Allah zo verheven is dat het ons begrip en denkvermogen te boven gaat. Maar tegelijkertijd is Hij niet slechts een abstract filosofisch begrip.

Allah zorg voor ons en Hij is Al-Wetend. Wij danken ons gehele bestaan aan Hem. Allah, de Enige en Ene Ilah (schepper), Rabb (Heer), Schepper en Onderhouder van het Heelal, alleen Hem moeten we aanbidden.

Alle dingen en wezens zijn Zijn schepselen en op geen enkele manier gelijk aan Hem. Hij is Eeuwig zonder begin of einde. Hij is Absoluut, niet begrensd door tijd, plaats of omstandigheid. Wij mogen niet denken dat Hij een vader of zoon zou hebben. Omdat dat zou betekenen dat wij het begrip van Allah en Zijn verheven Aard binnen de omlijsting van onze menselijke begrenzingen en behoeften zouden plaatsen. Allah lijkt op geen enkele manier op enig persoon of ding dat wij kennen of ons voor kunnen stellen. Zijn Aard en Eigenschappen zijn uniek.

Volgens de Kor`an is Allah as-Samad (112:2). Het woord as-Samad is moelijk te vertalen met een enkel woord omdat het twee diepere betekenis heeft.

Ten eerste betekent het dat onvoorwaardelijk eeuwig bestaan alleen aan Allah kan worden toegeschreven. Al het andere bestaan is tijdelijk en voorwaardelijk.

Ten tweede betekent het dat Allah niet afhankelijk is van enig persoon of ding, maar dat alle personen en dingen afhankelijk zijn van Hem.

Dit begrip verwerpt het idee van bijvoorbeeld goden en godinnen die eten, drinken, ruzie maken, samenzweren en geschenken nodig hebben van hun aanbidders…

In de Kor`an staat een heel belangrijke aya(t) (versregel) die de betekenis van het begrip tawhied in zijn totale omvang weergeeft.

Namelijk in Soerah al-Baqarah aya 255: “Allah! er is geen Ilah (god) dan Hij, de Eeuwig Levende, de Ene Die al dat bestaat onderhoudt en beschermt. Sluimer noch slaap overvalt Hem. Aan Hem behoort al wat in de hemelen en al wat op aarde is. Wie is hij die bij Hem een voorspraak kan zijn zonder zijn verlof. Hij weet wat er met hen zal gebeuren in deze wereld en wat er met hen zal gebeuren in het Hiernamaals. En zij kunnen niets van Zijn Kennis begrijpen behalve wat Hij wil. Zijn Koersi (stoel/autoriteit) strekt zich over de hemelen en de aarde uit en het beschermen van beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Allerhoogste, de Al-Machtige.”

Deze aya (versregel van de Kor`an) verheldert vele misvattingen en bijgeloven over Allah en het heelal die, door de geschiedenis heen, overheersten bij vele mensen en een onderdeel vormden van verschillende filosofieën. Volgens de Kor`an en in tegenstelling tot de misleidende geloven, worden alle eigenschappen van perfectie en glorie (roem) alleen aan Allah toegeschreven en Hij alleen wordt Goddelijk en Verheven boven alle tekortkomingen en zwakheden genoemd.

In de Islaam verdient alleen Allah gebed, aanbidding, overgave, onderwerping, autoriteit en soevereiniteit. Voor niemand anders mag men het gebed doen. Niemand anders mag aanbeden worden en aan niemand anders mag om hulp en vergeving worden gevraagd. Engelen, profeten, geestelijk leiders hebben geen deel in goddelijkheid. Er is èèn God, èèn SAchepper, èèn Rabb (wetten maker/Heer), èèn Onderhouder en èèn Soeverein – de Almachtige Allah. Alle andere schepselen zijn Zijn dienaren, Zijn schepping, Zijn onderworpenen. Niemand heeft enig gezag behalve dat wat hem door Allah gegeven is.

wordt vervolgd

Tawhied en Shirk: Ibrahiem Hoesein. (Stichting El Tawheed)