Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Tegenstrijdigheden in de Bijbel

Was Jezus de zoon van David of van God?

Volgens de evangelie van Luca is hij de zoon van David;
35 “Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. 36 Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. 37 Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ 38 Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 39 Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’( Lucas 18;38)
In de Evangelie van Matteus is hij de zoon van God;
42 ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze. 43 Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46 En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.”( Matteus 22;42-46

Wie was de vader van profeet Josef? Was dat Jacob of Eli?

Volgens Matteus was Jacob de vader;
16 “Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.”Matteus 1;16)

Volgens Lucas was Eli de vader;
23 ‘Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli”( Lucas 3;23)

Hoeveel generaties waren er tussen Abraham en David? 14 of meer?
Volgens Matteus;
17 ‘Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.’( Matteus 1;17)

Volgens Lucas meer;
31 ‘de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, 33 de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor,’( Lucas 3;31-34)

Hoeveel blinden vroegen om hulp van Jezus?
Volgens Matteus 2;
30 ‘Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’( Matteus 20;30)

Volgens Marcus 1;
46 ‘Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.’( Marcus 10;46)

Was de getuigenis van Jezus juist of niet?
Volgens Johannes bij ene wel juist en bij ander onjuist;
31 ‘Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar ( Johannes 5;31)
14 ‘Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga’(Johannes 8;14)

Wie heeft de Kruis gedragen? Simon of Jezus?
Volgens Lucas was dat Simon;
26 Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen.’’ (Lucas 23;26)

Volgens Johannes was dat Jezus zelf;
..’Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.’(Johannes 19;17)

Heeft Judas Jezus gekust?’
Volgens Matteus wel gekust;
’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’…(Matteus 26;49)

Volgens Lucas niet gekust;
‘Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. 48 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ (Lucas 22;49)

Hoeveel bezetenen kwamen uit het graf?
Volgens Matteus 2;
28 ‘Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daarlangs durfde te gaan.’ (Matteus 8;28)

Volgens Marcus 1;
6 Toen hij (bezetene) Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, 7 en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’(Marcus 5;6-7)

Hoeveel engelen zijn gezien bij het graf?
Volgens Matteus 1;
2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. ‘( Matteus 28;2)

Volgens Johannes 2;
11’ Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘(Johannes 20;12)

Er zijn nog talloze tegenstrijdige uitspraken in de Bijbel te vinden.
Dit laat heel duidelijk zien dat het heel later is geschreven door mensen, zonder ingeving/ openbaring van Allah.  Als het een openbaring zou zijn geweest dan was absoluut geen enkel tegenstrijdigheden te vinden. En bovendien zijn de openbaringen gericht aan de profeten. Willekeurige mensen kunnen geen openbaringen ontvangen. Beweringen dat ze openbaring ontvingen door God of door Profeet Jezus is een groot leugen.

Wat zeggen de schrijvers over de Bijbel

De schrijver van From Jesus to Christ The Origins of the New Testament Images of Jesus Paula Fredriksen vertelt over de evangeliën de volgende;

‘De eerwaardige Jezus sprak Aramees en zijn verkondiging was gericht tegen de Aramees sprekende Joden (Israëlieten) Palestijnen en immigranten (hadden geen vaste plek ).
Bij de verspreiding van de Evangeliën was de taal van de desbetreffende verspreider (schrijver?)  Grieks.
Jezus’ s verkondiging was mondeling en alles wat hij deed werd in Grieks vertaald.  De zekerheid dat de vertalingen betrouwbaar zijn is absoluut niet te zeggen.
De onderzoeken betreffende mondelinge bronnen vanuit psychologische en antropologisch gezien, heeft bewezen dat deze bronnen verre zijn van de betrouwbaarheid. Het is niet uitgesloten dat bij vertalingen fouten zijn ontstaan. Want de waarnemer en de overbrenger (schrijver) is een mens.
Voordat deze informatie tot schrift zijn gekomen zijn door verschillende personen overgebracht en aangekomen tot de schrijver, dan is bij elke ketting (overbrengingen) verschillende toevoegingen, verbeteringen en wijzigingen aangebracht.  Als gevolg hiervan geeft Bijbel ons veel informatie wat er toen echt heeft afgespeeld met betrekking tot Jezus en de mondelinge overbrenging. Echter, tegelijkertijd dienen we ook gedwongen te accepteren dat tijdens deze overbrenging (via via en mondeling dus) wijzigingen zijn optreden. ‘(bron From Jesus to Christ The Origins of the New Testament Images of Jesus Paula Fredriksen )

Evangeliën zijn in Grieks geschreven.  Dit evangelie afkomstig van Johannes (125 jaar na Jezus ) is het oudste Bijbel exemplaar tot heden is gevonden.

Bekendste Bijbel onderzoeker E. P. Sanders, schrijver van The Historical Figure of Jesus zegt de volgende over het schrijven van de evangeliën;
‘Huidige bewijzen laten zien dat de evangeliën tot de helft van de 2e eeuw naamloos waren gebleven. De evangeliën die we nu in ons bezit hebben, hebben in de helft van de 2e eeuw van zich laten horen. Maar altijd anoniem gebleven. Plotseling hebben ze in het jaar 180 een naam gekregen. In die tijd waren er veel evangeliën, niet zoals we nu 4 evangeliën bezitten en de Christenen moesten vaststellen welke van deze bevoegd waren. Dit was een belangrijk kwestie, kwa ideeën waren er veel verschillen. We weten wie gewonnen heeft; het waren de christenen die dachten dat deze 4 evangeliën niet meer en niet minder, betrouwbaar afkomstig van Jezus waren.’
( Bron; E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, s. 63)

 

Er wordt geschat dat het evangelie van Marcus 70 jaar, evangelie van Matteus 80 jaar, evangelie van Lucas 90 jaar en het evangelie van Johannes 90-100 jaar na de sterfte van Jezus zijn geschreven.

De schrijvers van Bijbel en de schrijvers van andere delen van Nieuwe Testament, waren geen getuigen van al die gebeurtenissen. Het waren schrijvers, de Bijbel tientallen jaren later na de sterfte van Jezus, de mondelinge en schriftelijke traditie omgezet hebben tot tekst.

Allah is Barmhartig en Genadevol