Profeet Jezus

Profeet Jezus

Profeet Jezus?

Jezus is een Profeet, verzonden door onze Eigenaar/Schepper Almachtige en Enkel God Allah.
Wat vermeldt onze Eigenaar over de kwestie Profeet Jezus in de Koran? Immers, Koran zijn de woorden van Allah.

Maria werd zwanger en verliet haar verblijfplaats. Ze was erg ongerust en bezorgt over hoe de situatie zal aflopen. Een kind gebaard terwijl ze maagd is, hoe zullen de mensen haar aankijken? Zullen de Israëlieten haar accepteren of zullen ze haar vernederen zoals ze eerdere profeten ook aangedaan hadden?
Al deze gedachten maakten haar nog meer angstiger, immers ze was een mens.
Laten we enig ware bron Koran raadplegen;

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
22. En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.
23. En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zei: “O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn.”
24. Toen riep (Gods boodschapper Engel) haar van beneden toe, en zei (tegen Maria): “Treur niet. Uw Heer (Allah) heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;”
25. “En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;”
26. “Eet en drink en koel uw oog. En indien je iemand ziet, beduid hem dan: ‘Ik heb de Barmhartige belofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.’
Na de bevalling gaat Maria samen met het pasgeboren kindje Jezus (vrede zij met Maria en Jezus) en toonde het aan zijn volk.
27. Als dan bracht zij het kind tot haar volk. Die zeiden: “O Maria, je hebt iets vreemds gedaan.”
28. “O Zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw.”
29. Dan wees zij naar het kind (in de wieg). Zij zeiden: “Hoe kunnen wij tot een wiegenkind spreken?”
30. Hij (Jezus) zei: “Ik ben een dienaar van Allah. Hij zal me ondersteunen met de openbaringen en mij opdracht gegeven tot profeetschap.;”
31-33. “Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; Hij heeft mij bevolen om het gebed te doen en aalmoezen te geven, en gehoorzaam en respect te tonen tegen mijn moeder zolang ik leef.”
Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt.”
33. “Daarom ben ik geboren met goddelijke goedheid en vrede. Op de dag van mijn sterfte en op de dag dat ik tot leven opgewekt zal worden (in het hiernamaals), zal ik dezelfde goedheid verkrijgen (doordat ik de taak als profeet goed heb verricht)

  1. En dit is het ware woord over Jezus de zoon van Maria, waarover Joden en Christen over twijfelen en discussiëren (met betrekking tot zijn geboorte, profeetschap, menselijke individu en toekomst)
  2. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken (over diegenen die zeggen ‘Jezus is de zoon van Allah’ moeten weten) dat Hij verre is van zulke dingen. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het wordt. (marjam 19/ 27-35)

Andere verzen in de Koran;
45.” Herinner, de engelen zeiden tegen Maria: “O, Maria! waarlijk, Allah geeft u door zijn woord (een bestaan zal ontstaan door Zijn genomen beslissing ‘wees’ en het wordt) een kind als een blijde tijding. Hij zal herinnerd worden met de naam Messias Jezus, de zoon van Maria. Hij zal in twee werelden geëerd worden en hij zal als dienaren behoren die in Gods nabijheid zijn.
46. En hij zal tot het volk spreken op jong leeftijd en op middelbare leeftijd en hij zal een oprechte persoon zijn.”
47. Toen Maria zei: “Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?” Hij zei: “Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: “Wees” en het wordt.
48-49. “Allah zal Jezus openbaringen geven en zal de inhoud en het boodschap van de openbaringen laten interpreteren om het in dagelijkse praktijk te kunnen toepassen. (Kortom) Hij zal hem de Tora en de Bijbel onderwijzen en zal hem naar de Israëlieten sturen met een profeetschap (als taak).”

Jezus zal tegen hun zeggen:’ Hier heb ik wonderen meegebracht van uw Eigenaar (Allah). Zodanig dat ik voor jullie uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s wil. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik kan jullie vertellen wat jullie eten en wat jullie in uw huizen verbergen. Wanneer jullie bereid zijn om te geloven, dan  zullen jullie begrijpen dat al deze bewijzen/wonderen een teken zijn dat ik een profeet ben.’
50. Van andere kant ben ik tot jullie gekomen van uw Heer Allah om te bevestigen wat voor mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan. Luister (ik vertel het nog een keer), ik heb wonderen meegenomen van uw Eigenaar (Allah). Vreest daarom Allah en gehoorzaam mij.
51. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dien Hem op een correcte manier, dit is het rechte pad. “(al imraan 3/45-46)

Echter de Israëlieten bleven vasthouden om er niet in te geloven en beseften niet, dat zij een eeuwige straf zullen krijgen, in deze wereld en in het hiernamaals zolang ze niet in Profeet Jezus wilden geloven met wat hij heeft ontvangen en de verrichte wonderen. Profeet Jezus zag hoe wreed zijn familie (Israëlieten) over hem dachten, hij heeft hun plannen door want het was gewoon heel duidelijk. Telkens als hij wat zei, waren de Israëlieten nog feller uit woede en toonden vijandelijkheid als hij niet ophield de waarheid te spreken

Bron van waarheid, Koran meldt;
52. Toen Jezus hun ongeloof (en slechte plannen) door had, zei hij: “Wie zullen mijn helpers zijn omwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zullen jouw helpers zijn om de rechte pad van Allah, en de levensbeschouwing dat Hij erkent. Want wij vertrouwen innig in Allah en vertrouwen Hem. Getuigt u ook dat wij uit hart gebonden zijn (moslims zijn) in Allah.

  1. “discipelen hebben Allah op deze manier gebed uitgebracht;’ O onze Heer (Eigenaar Allah)! Wij geloven in de door U verzonden openbaringen en volgen de pad van deze profeet. Schrijf ons onder hen die de Eenheid van U getuigen.”
    54. Joden (Israëlieten) die de profeetschap van Jezus weigeren maakten plannen om hem uit de weg te ruimen maar Allah heeft hun plannen tenietgedaan. Want er is geen andere dan Allah die plannen teniet kan maken.
    55. (Toen de Joden val wilde maken) zei Allah tegen Jezus: “O, Jezus, ik zal u doen sterven (en niet zij). Ik zal je tot Mij opheffen met een hoog niveau, en weer ben Ik die jou zal zuiveren over de belasteringen van de ongelovigen en de volgelingen (die de Islam naleven) tot de laatste dag over de ongelovigen doen zegevieren die niet jouw boodschap geloven; het is zeker zo dat jullie allemaal tot mij zullen terugkeren. Dan zal ik uitspraak doen over datgene waarin jullie verschilden.’(al maidah 3/52-55)
    “Degenen onder de kinderen Israëls, die niet geloofden, werden door de mond van David en door Jezus de zoon van Maria, vervloekt. Dit geschiedde, omdat zij niet gehoorzaamden en plachten te overtreden.”(al maidah 5/78)

 Telkens wanneer een profeet kwam onder de Israëlieten lieten ze in meeste gevallen hem in de steek en net als voorheen hebben ze de Profeet Jezus ook niet erkend en geaccepteerd als een profeet, zoals de verzen ook vermelden, puur omdat hun ziel niet behaagde, zoals ten onrechte inkomsten innen en uitbuiten van het volk en nog veel meer, dit omdat ze dachten dat ze bevoorrecht waren en alles mochten doen wat hun hart begeerte. Israëlieten waren volkomen doof om de waarheden te horen en blind om de waarheden te zien wat profeet Jezus allemaal deed met wonderen. Daarom zijn ze door Allah vervloekt.
‘ Het geval van Profeet Jezus is net als het geval Adam’ vermeld onze Heer Allah want als Allah zegt “wees” en het wordt datgene wat hij wenst.

De waarheid is dat Jezus een mens en een profeet en een voortreffelijke dienaar van Allah, is gemaakt van stoffelijk materie, gekomen onder de Israëlieten om de Wet van Allah ( wet van Mozes, Tora ) te laten leven en te onderwijzen.
De ongelovigen in Jezus zijn in dit geval de Israëlieten ( Joden), die toen en nu nog steeds niet erkennen dat Jezus een profeet is maar met name de huidige Christenen die beweren en geloven nadat de kennis en de uitleg ‘de Koran’  is geopenbaard aan profeet Muhammed ( vzmh ), dat Profeet Jezus, de dienaar van Allah, een zoon van Allah is.
Allah vervloekt ieder die zulke beweringen doen en erin geloven en zelfs erover twijfelen.

Allah is geen stoffelijk materie, noch zichtbaar wezen.
Dit geval laat zien, dat in die tijd van Jezus, verschillende geloofsbelijdenissen waren. Ene geloofde in steen, de ander in sterren, weer ander in vuur, en andere in zijn eigen begeertes enzovoort. Zo hadden ze blijkbaar Jezus ook willen zien, omdat Jezus veel wonderen verrichte met de wil van Allah uiteraard.
De verrichte wonderen waren puur om ze over te halen over zijn profeetschap en dat zij ongeoorloofd gedrag moesten vermijden en op de juiste pad te blijven.Maar de meeste trok hier niets van aan.

Profeet Jezus is tevens ook gekomen om te melden dat in de toekomst een profeet zal komen met de naam Ahmad.

 Koran;as Saff 61;
6. En toen Jezus, zoon van Maria, zei: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad  zijn.” En wanner hij (Ahmad) tot hen zal komen met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: “Dit is louter bedrog.”(as saff 61/6)