Paulus en het nieuw testament

Paulus en het nieuw testament

Apostel Paulus

Apostel Paulus en het nieuw testament

In de Christendom wordt Paulus gezien als de grondlegger van het nieuwe testament, dit wordt door de Kerk ook erkend.
Samen met Nieuwe Testament speelt de Oude Testament de Tenach (Tora) ook een grote rol.
De Christenen accepteren samen met de Nieuwe Testament dus ook De Oude Testament, de Tenach, een van de Boeken van de Joden.
Het nieuwe Testament is geschreven in de Griekse taal.

Zoals we weten is de Tenach, de Oude Testament, destijds onder invloed van de mystieke leer, de Kabbala leer. We weten ook dat de Kabbala, nog voor de Jodendom al bestond. In Oud Egypte en in andere culturen was dit fenomeen al langer in gebruik.
Met andere woorden, toen Jezus op de wereld was gekomen, was de mystieke leer/ geloof aanwezig.
Er waren in de tijd van Jezus, sterrenkundigen die de toekomst konden voorspellen.
Ook waren er groeperingen die meningsverschillen met elkaar hadden betreffende geloof, politiek en hellenisme.

 

Het idee van het ontstaan van het nieuwe testament, de leer of de filosofie wat apostel Paulus in zijn gedachte had was dus niet opmerkelijk maar heel normaal eigenlijk, naast het feit en voor sommigen beweringen, dat hij eventueel ook een spion was ten gunste van de Romeinen.

Waarom was het ontstaan van het nieuwe testament niet opmerkelijk maar toch heel normaal?
Wat waren de fundamentele basis filosofie van de zogenaamde apostel Paulus, grondlegger van de huidige Christendom?
Dit zijn;
–    Het vormen van, Vader, Zoon en Heilige Geest
–    Elk kind wordt met zonde geboren.
–    De eerwaardige Jezus is de zoon van God (Allah).
–    Om de zondes van de mensen te vergeven heeft Allah zijn zoon gedood door hem te kruisigen.
–    Mensen mogen niet rechtstreeks tot Allah bidden (smeekgebed). Alleen priesters (dominee) kunnen bidden tot Allah om de zondes van de mensen te vergeven.
–    De Paus heeft geen zondes. Alles wat hij doet is juist.
–    Het eten van varkensvlees is niet meer verboden.
–    Het drinken van wijn (alcohol) is niet meer verboden.
–    Besnijdenis is niet meer van toepassing.
Hoe komt de zogenaamde apostel Paulus aan deze gedachtes of ideeën?
Waren de Israëlieten verdeeld in meerdere groepen en wie waren dit?
Hadden ze meerdere geloofsopvattingen?

In de tijd van Jezus waren er voornamelijk 3 belangrijke geloofsstromingen.
Dit waren de Sadduceeën, Farizeeën en Essenen.

Essenen; vonden dat zij het enige godsdienst van Jacob wel naleefden en zagen de rest van de Joden als onjuist aan. Essenen bezochten ook de tempel niet in Jeruzalem. Ze doen de gebeden in kloosters. Ze hielden zich in het algemeen bezig met mystieke dingen en waren op zoek naar de verborgenheden in de Heilige Boeken.( Kabbala, esoterische gedachtes en ideeën )

De Farizeeën
Ze leefden de Tora strikt na.
De Farizeeën geloofden in een voortbestaan van de ziel en een wederopstanding van het lichaam op de dag des oordeels.
Naast de geschreven Mozaïsche wetten, hechtten ze waarde aan de geschriften der profeten en de mondelinge overleveringen aangaande de wet. Ze hadden een goede leefstijl en de mensen zagen hun als goed aan.
Wetgeleerde Hillel, leefde midden in hun. Hillel werd ook gezien als wetshervormer.
Gamaliël was de kleinzoon van deze beroemde joodse wetgeleerde Hillel en leefde in de tijd van Jezus.

Gamaliël fungeerde als president van het Sanhedrin, het joodse hooggerechtshof in Judea en de Romeinen erkenden deze gerechtshof.
Ook was Gamaliël, net als zijn grootvader Hillel, een Joodse hervormer, theoloog.

Sadduceeën
Deze groep was nog veel anders dan andere groeperingen en de overheersende groep in Judea waren dus Sadduceeën. Ze hadden de hellenistische cultuur (griekse cultuur) geëigend samen met de Joodse wetten.
Ze hadden ook de meeste stoelen in de Sandhedrin. Deze groep had veel meningsverschillen met de Farizeeën.

Er waren ook andere groeperingen maar die zijn niet invloedrijk geweest behalve de Zeloten, de vrijheidsstrijders tegen de Romeinen.
Zeloten geven waarde en erkennen alleen hun eigen God als hun heer en koning, en onderworpen ze zich niet aan de Romeinen.

Een van de belangrijkste schrijvers in die tijd net na Jezus was Josephus oftewel Titus Flavius Josephus ( 37 -100)
Josephus was een Joodse gelovige en geloofde in  vermenging van het  Griek Romeinse denken van Joden, ook wel de hellenistisch Jodendom wordt genoemd. Dit denken waren al enige tijd al een probleem geweest.

Want Hellenisme was een belangrijke kwestie nog voor Jezus kwam;
Voor sommige groeperingen kwam dit tot op een conflict en soms tot bloedvergieten, zoals;

-Was het hellenisme, dus Joods – Romeins denken wel geoorloofd of niet volgens de Joodse wet?
-En als het geoorloofd was, moet er dan een wetswijziging gemaakt worden in de Tora?
De Joden wilden dat hun kinderen naar school moesten gaan, maar de Romeinse mannen zijn onbesneden en de Joden wel besneden. Dit was een groot probleem tussen de Joden en de Romeinen. Want de Romeinen zien de besnijdenis als een barbaarse handelingen. Er waren zelfs joodse jongeren die door middel van operatie de besnijdenis ongedaan wilden maken.
-Mochten de joden nu wel of niet besneden worden? Want als je besneden wordt heb je de heilige verbond verbroken.
-Hoe moet het verbond tussen God Allemachtige en Abraham plaatsvinden?
Uiteindelijk besloot de toenmalige Romeinse bestuurder, dat de Joden niet besneden mochten worden, moesten varkens eten, de afgoderij moesten plegen enz.

3 Belangrijke aandachtspunten komen tevoorschijn;
-De mystieke leer/ kabbala/ esoterie.
-Geloofsstromingen
-Hellenisme
En de namen Titus Flavius Josephus en Gamaliël, de Joodse geleerde/ theoloog.

Paulus

De zogenaamde apostel Paulus heeft, samen met de kabbala leer, de leer van Jezus volkomen verdraaid.
Zo is een Jezus term ontstaan, een God dat het lichaam van Jezus heeft bemachtigd ( incarnatie )
Waarbij Jezus  de zoon van God is en soms is Jezus zelf de  God.
Hieruit is helder uit te halen dat Paulus goed was opgeleid in de Romeinse Rijk.

 

Hoewel er gezegd wordt dat Gamaliël zijn leermeester is, is maar een vermoeden.
Het feit dat Gamaliël enkele keren in de evangeliën voorkomt, wil niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk bij hem heeft geleerd.  En als hij zijn leraar is geweest, dan is ook te verklaren waarom Paulus een hervormer is. Want Gamaliël was tevens ook een hervormer, net als zijn grootvader Hillel.

De reden dat Paulus zijn naam opnoemt, is om meer geloofwaardiger over te komen. Want Gamaliël stond als een goede persoon onder het volk, dit kon Paulus goed als bewijsmateriaal gebruiken tegen sommige personen en gemeenschappen om zo’n zijn indrukwekkende ideeën te verspreiden, maar dan wel gericht tegen de heidenen (niet Joden).

Waarom tegen de heidenen en niet tegen de toenmalige Joden?
De toenmalige Israëlieten, Joden, waaronder de aanhangers van Jezus, bekritiseerden de ideeën van de zogenaamde apostel Paulus. De ideeën van Paulus kwamen absoluut niet in overeen met de leer van Jezus.
Jezus heeft nooit gezegd dat hij een zoon van God is?
Heeft ook nooit gezegd dat God in hem is verschenen en dat hij de God is!
Het zijn allemaal ideeën van apostel Paulus en dat hij een openbaringen ontving van Jezus, is niks anders dan onrust zaaien in de geloofsleer onder de Israëlieten (en Jezus).
De praktijken van Paulus waren godslastering en daarom is hij verdreven uit het gebied Palestina.

 

De ideeën van de apostel Paulus konden de Romeinen goed gebruiken. Het was een menging van de leer van Jezus en de Griekse afgoderij, meer goden.
Dus Jezus als een God laten zien of dat hij de zoon van God is tegenover de heidense Grieken. De goden van Romeinen hadden ook vrouwen, kinderen enzovoort, en dus de drie-eenheid was een perfecte uitkomst.

De met Hellenistische en Hermetisch gnosticus opgegroeide en geïnspireerde Paulus moest nog een van de belangrijkste onderwerp oplossen, dit was de drie-eenheid.
Hoewel de Grieken veel goden hadden, moest de drie-eenheid een goede fundament hebben, dit werd aangepast tot Vader, Zoon en de Heilige Geest.
Van oorsprong afkomstig uit Egyptische mythologie, de Hermes Trismegistus, oftewel Hermes de driemaal Thoth, is  De driemaal grootste filosoof, priester en koning.
Trismegistus fungeerde als spiritueel leider van de hermetiek. Hij was een inspiratie voor de westerse alchemie, astrologie en het occultisme (informatie zie wikipedia , oud Egypte en Oud Europa). Ook door andere mythologien werd hij beïnvloed, uiteindelijk woonde hij in een regio waar veel afgoderij voor kwam.
De rest van zijn ideeën kon hij verder uitbreiden en aanpassen en dit heeft hij ook gedaan.

Aangezien de heidenen en de Romeinen in meerdere goden geloofden, was de leer van Paulus meteen van harte ontvangen.
Met de Kabbala leer is de mystieke deel opgelost met betrekking tot opstanding en Godheid. Want de Grieken geloofden eerder al in mysticisme, dit was niet vreemd en moeilijk voor hun om te accepteren.

Maar er was een probleem en dat was besnijdenis.
De Griekse heidenen, de Hellenisten waren onbesneden. Zoals eerder al vermeld heb, was de besnijdenis voor de Romeinen niet van toepassing. Dus dit moest opgelost worden.
Aangezien apostel Paulus met een nieuwe idee opkomt, moet zijn idee ook een stevige standpunt hebben.
Omdat Jezus voor de Israëlieten was gekomen, vond Paulus niet nodig (alsof een god die bepaald wat wel en niet mag) dat de heidenen besneden mochten worden.
Op dit antwoord wachtten de Romeinen al heel lang, want hierdoor heeft vroeger veel tot felle discussies geleid en zelfs tot bloedvergieten. Dus de besnijdenis is dankzij Paulus ook opgelost.

 

Met name door de filosoof Titus Flavius Josephus  en de hervormer Gamaliël, was het ontstaan van hellenistische Joodse opvatting mogelijk geworden. Want al enige tijd waren de felle discussies tussen de joden en de polytheïstisch geloof van Rome van kracht. De rust moest weer keren in de Imperium en de onrust moest per definitie verwijderd worden.

Rest nog de echte aanhangers van Jezus, waaronder Stefanus en Jabobus en vele andere echte aanhangers van Jezus werden een voor een uitgeroeid (vrede zij met hun)
Waarom moesten ze uit de weg geruimd worden?
Zij wilden alleen de echte godsdienst/geloofsovertuiging, de Blijde Nieuws aan de mensen overbrengen maar telkens dook apostel Paulus in het spel en stonden ze tegenover elkaar.
Het telkens opduiken van Paulus, is dit niet vreemd?

De kring van Jacobus wilde de wetten van Tora naleven en daarom stond Jacobus erg kritisch tegenover Paulus.
Het leven volgens de Tora betekende dat besnijdenis, de eenheid van God, opstanding (hiernamaals), ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, zondes en daden zijn niet overdraagbaar, en nog meer fundamentele basissen als grondslag. Dus waren deze grondslagen in strijd met Romeinse geloofsinterpretaties en in strijd met de filosofie van Paulus.  Met name daarom moesten de eerwaardige apostelen een voor een gedood worden. God Allah weet het beste.

De weg was geheel vrij om de nieuwe geloof van Paulus uit te breiden en te vestigen in Turkije, Griekenland en omgeving, de plek van de afgoderij.

Er was nog een klein probleempje, dat waren de diverse evangeliën in de omloop.
Doordat de zogenaamde apostel Paulus een goede Romeinse burger was, heeft hij op een of andere manier de zogenaamde auteurs van enkele evangeliën laten beperken tot 4 canonieke evangeliën, want de toenmalige grote heren stonden achter het werk van Paulus.
Ondanks dat deze evangeliën parallel waren aan de ideeën van Paulus, zaten toch nog juiste opvattingen en goede teksten in.
Uiteindelijk is deze geloof bestaande uit mengelingen van diverse ideeën, door de Romeinen geaccepteerd.

Stelt u voor; met name de brieven van een zogenaamde apostel Paulus vormt de basis van een religie, de Christendom.
Waarom vormde de leer van Jezus niet de basis? Of van Jacobus, of van Stefanus, of van Barnabas?

De brief aan de Galaten laat heel duidelijk zien, wat apostel Paulus van plan was en dat de sommige regio’s onder zijn gezag hoorde en dat hij steun kreeg van de Romeinen.
De in de Galaten inwonende aanhangers van Jezus wilden nog steeds de wet van Tora naleven en besneden worden waardoor er conflict ontstond tussen de heidenen en de zogenaamde Joden. Apostel Paulus moest even de situatie onder controle krijgen en dat is hem gelukt ook. Want besnijdenis mocht niet van de Romeinen en sommige wetten van de Tora hoefde ook niet nageleefd te worden.
Heidenen zijn afgoddienaren, ze hebben dus geen enkel probleem wanneer iemand zegt dat hij een openbaring krijgt of wat dan ook, want dit maakt voor hen toch niks uit. Zolang de Romeinen goedkeuring geven aan hun apostel Paulus, mag hij zelfs optreden als God.

Dankzij Paulus, is de rust teruggekeerd onder de Romeinen en de erkende geloof werd Christus van Jezus, beter gezegd Christus van apostel Paulus.

Een mens met gezond verstand moet toch kunnen begrijpen dat geen enkel individu, zelfs profeten geen enkel macht en toestemming hebben om iets te kunnen wijzigen van Allah.
Het geven van volmacht aan Paulus laat toch heel duidelijk zien dat hij in samenwerking was met de afgod dienende politici?
Er is toch een groot samenhang met de Romeinen?
Een mens met gezond verstand moet dit toch kunnen zien? De werkelijke apostelen van de eerwaardige Jezus zagen dit en moesten juist daarom ontruimd worden door de Romeinen.

Als we Jezus goed willen doen en willen in het hiernamaals in de eeuwigdurende paradijs betreden, dan moeten we met z’n allen ervoor zorgen dat de huidige religie gesticht door Paulus onterecht is en absoluut geen woorden zijn van Almachtige God, Onze Eigenaar Allah.
Wanneer Jezus over de huidige Christenen gaat getuigen in de hiernamaals, dan zal Jezus ongetwijfeld de ideeën van Paulus verwerpen, want dit staat in de werkelijke bron Koran.

 

Het is volkomen onmogelijk en onacceptabel erin te geloven dat iemand zegt dat hij openbaringen ontvangt.
Omdat Paulus min of meer werknemer was van de Romeinen, moest alles zo aangepast worden naar hun wensen en behoeftes. Ditzelfde gold ook voor de Joden.  Omdat ze de Tora geheel verdraaid hadden kwam de eerwaardige Jezus hun zeggen dat ze verkeerd waren en dat ze de aanpassingen naar hun wensen en behoeftes moesten verlaten.
Uiteindelijk heeft Paulus een geloof doen ontstaan waarbij alles ondersteboven is verdraaid.
De Romeinen waren dik tevreden met hun apostel Paulus en zijn geschriften en daarom mocht Paulus het fundament vormen van deze nieuwe religie. De religie van Paulus Christus.
Net als de Tora, was de Blijde Nieuws van Eerwaardige Jezus geheel gewijzigd door Paulus, helaas.

 

Hoe is de naam Christen ontstaan?

Woord Hiristos genoemd ( grieks khristos, komt van geheiligd ) is een geloofsovertuiging, die in de leer van de eerwaardige Jezus geloven. Jezus, is geboren in Bethlehem ( de huidige Palestina ) van de eerwaardige Maria in de tijd van de Romeinse tijd Augustus in Judea en is een Israelier.
Is gezonden als profeet onder de Israeliers en de openbaring die hij kreeg heet de Bijbel ( goede bericht, goed nieuws )

In het begin was hij vernoemd naar zijn verblijfplaats, Jezus van Nazareth. Later noemde men hem de geheiligde Jezus Christus, de verlosser.
Heel vroeger, toen de Israelische koningen en de hogepriesters met hun nieuwe taak begonnen werden ze symbolisch met olie geheiligd. In de Tora zijn er enkele verzen omtrent deze handeling. In de breedste zin van het woord omvatte deze titel de door de God uitverkorene persoon met een taak. In het Oude Testament, is te zien dat deze titel ook werd gegeven aan de Perzische koning Kiros, toen hij de Joden uit ballingschap verloste.

 

 

God Allah is Alleswetende, Alleshorende en Allesziende.

 

Hij is Barmhartig en Genadevol, Schuil in zijn Barmhartigheid
Allah is de Heer en God van de eerwaardige Jezus, zijn moeder Maria, David, Mozes, Jacob, Isaac, Abraham en alle andere genoemde en niet genoemde Profeten, Vrede zij met hen.
Allah is Barmhartig en Genadevol.