‘Het‘Goede Nieuws’

‘Het‘Goede Nieuws’

Bijbel, ‘Het‘Goede Nieuws’

De taak van de eerwaardige Profeet Jezus was het verkondigen van het Goede Nieuws die hij ontving van Allah ( God ).

“18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ ( Lucas 4;18-19)
“1 Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af..’( Lucas 20;1)
14 Nadat Johannes ( profeet, de zoon van Sacharias ) gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ ( Marcus 1;14-15)
35” Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.”( Matteus 9;35)
Zowel in de evangelie van Luka en Marcus en Matteus, wordt er gesproken over Gods goede nieuws.
Deze goede nieuws verspreiders waren Johannes, de zoon van Sacharias en Jezus.
Met andere woorden, ze kondigden het Goede nieuws voor de Israëlieten. Er wordt nergens gesproken van een aparte geloofsleer of iets dergelijks.
Profeet Johannes ( in Turks is het Yahya ) leefde in dezelfde periode en zijn verkondiging was het zelfde als wat Jezus deed.  Echter de Israëlieten geloofden niet in hem, noch in zijn vader Sacharias.

Zoals de citaten boven vermeld staan, is te zien dat Jezus precies het zelfde deed als profeet Mohammed en de Profeten voor hem, namelijk de mensen roepen om te berouwen ( vergiffenis vragen ), dat hiernamaals dichtbij is ( het vergaan van de wereld ) en alleen Allah te dienen. Profeet Johannes en Jezus hebben zich alleen gericht tot het verkondigen van het Goede nieuws aan de Israëlieten.
De basis boodschappen van Jezus was centraal gericht tot God en de Hiernamaals, maar niet zoals de Kerk het beweert de Kruis, bloedige Dogma en hijzelf als centraal.

Profeet Johannes heeft ook een goede nieuws verkondigd
1 “In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ ( Matteus 3;1-2)
7 “Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8  Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! ( Lucas 3;7-8)

Ook de verkondiging van Johannes was een Goede Nieuws. Zijn Goede nieuws was net als de goede nieuws van zijn vader Sacharias, en zijn neef Jezus, gericht tot de Hiernamaals en alleen God vereren en vereenzelvigen te vermijden. Dit kwam doordat de Israelieten het verbond vergeten waren. Het verbond was leven leiden zoals aartsvader Abraham, Isaac, Jacob, David, Mozes…(vrede zij met hen)

Net als alle Profeten was ook profeet Johannes  met de Geest van God  ondersteund.
13 “Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’( Lucas 1;13-17)

Amerikaanse Christelijke professor Robert C.Danten zegt; “er staan zoveel dingen in de Heilige Boek ( de Bijbel ), dat bemoeilijkt om dit aspect te begrijpen.” (  het aspect dat de Kerken  geloven dat God de Bijbel zonder fouten met ingeving liet schrijven, dus de schrijvers hebben het foutloos geschreven  ).
De Heilige Boek  zit vol met tegenstrijdigheden, veel fouten met betrekking tot de waarheden en bevat duidelijk  ideeën afkomstig van menselijke bron. ( The Holy Scriptures, p. 10-11 )

De basisveronderstelling van de kerken met betrekking dat; “ de Evangeliën door God met een ingeving op een juiste manier aan de schrijvers liet schrijven”  willen we dit weerleggen met een voorbeeld;
Volgens de evangelie van Lucas, deed Jezus een gebed tot God ter vergiffenis voor die mensen die hem Kruisigden;
34 “Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.” (Lucas 23;34)

  1. in The New American Catholic Bible, vermeld dat in de Lucas 34 citaat/ verz niet in de oude exemplaren voorkomt. Dit betekent dat de deze citaat vals is.
    b.     De Engelse kerk pastoor Dr. Leslie D. Weatherhead, dat de verzen in Lucas 23;34 absoluut niet door Jezus gezegd kan worden.
    Hun bewijzen zijn; want in de evangelie van Matteus 25;41-43, vervloekt Jezus hun met boosheid dat zij in de deze wereld hem geen brood hadden gegeven

41” Daarop zal hij (Jezus) ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” ( Matteus 25;41-43)

Dr. Leslie D. Weatherhead :
“ deze beiden uitspraken kunnen niet voort vloeien uit een mond ( uit de mond van een Profeet Jezus ). Dit kan hij absoluut onmogelijk gezegd hebben ( lucas 23;24 ).  De geleerden hebben ons gelijk gegeven. Of de zin is verkeerd gerapporteerd of verkeerd begrepen of de rapporteur ( de schrijver ) heeft met zijn vooroordeel of met zijn negatieve emoties  zijn (Jezus ) ideeën veranderd en verdraaid.” (The Christian Agnostic, p.96-97)

Pastoor/ predikant Halley, geeft een reactie op deze verzonnen  brieven en  vermeld in zijn uitleg boek;” als deze werkelijk het schrijven zijn van Paulus,  hoe kan een mens met geweten waarderen  dat ze een onderdeel zijn van Gods woorden.” (Halleys Bible Commentary, p.631)
Zoals de predikant Halley het ook aangeeft, hoe kunnen deze boeken Gods woorden zijn  waarvan de schrijvers onbekend zijn en ook nog eens tegenstrijdigheden in zitten?

Een ding is heel duidelijk, alle profeten zijn met de Geest van Allah ondersteund, dit betekent dat alle profeten, ook de profeten met Boeken en zonder Boeken, zijn in principe Goede Nieuws verspreiders. Tora, Zaboer, Bijbel en de Koran zijn allemaal goede nieuws. Alle profeten zijn in principe goede nieuws verspreiders.
Het goede nieuws is dat zij openbaringen ontvangen zodat de mensen die afgedwaald zijn weer op het juiste pad te sturen, dit betekent dat de mensen die weer op het juiste pad zijn middels deze goede nieuws, uiteindelijk in de Paradijs komen, en dit is de ware goede nieuws. Tegenover goede nieuws staat een beloning, anders zou het geen goed nieuws zijn, dit is de eeuwigdurende leven in de Paradijs.

De aan Jezus gezonden Bijbel heeft in dit geval een bepaalde waarde, dit kan niemand ontkennen.  Die waarde heeft betrekking tot Aartsvader Abraham, Isaac en Jacob. Allah heeft hun beloofd, mits zij goed luisteren naar de profeten en doen wat zij zeggen, de Paradijs zullen verdienen.

***
Meerdere malen hebben de Israëlieten hun oren dichtgeknepen voor de waarheid en hebben veel profeten gedood, pijn gedaan, de rug omgekeerd en veel van deze negatieve handelingen. Nog een keer wilde Allah de Israëlieten, de zonen van Jacob een kans geven zodat zij weer de juiste pad kunnen nemen. Het geven van deze laatste kans was eigenlijk een van het goede nieuws. Omdat Allah barmhartig en genadevol is, gunde Allah hun de laatste kans door Jezus een Profetie te geven voor de Israëlieten.

 

Allah is Almachtig, Alleswetend en Allesziende. Allah is Barmhartig en Genadevol.